Noun chunks segmentation for text analysis

Is there in Julia an analog of spaCy “noun chunks” segmentation?:
https://spacy.io/usage/linguistic-features#noun-chunks